Otázky ke zkoušce z mikroelektroniky


Přihlásit se ke zkoušce

1. Energetická pásová struktura pevných látek; izolanty, polovodiče, kovy; typy vodivostí, drift a difúze.

2. Druhy polovodičů (vlastní a nevlastní polovodiče); generace a rekombinace páru elektron – díra.

3. P – N přechod, OPN, Schokleyho rovnice a voltampérová charakteristika P – N přechodu, měření charakteristiky,
jevy na přechodu P – N.

4. Parametry polovodičových diod, technologie výroby polovodičů, druhy diod.

5. Diodové usměrňovače jednocestné, dvojcestné; porovnání vlastností jednotlivých typů usměrňovačů.

6. Stabilizátory napětí se Zenerovou diodou, integrované stabilizátory napětí.

7. Bipolární tranzistory, režimy tranzistorů, hybridní a admitanční charakteristiky, parametry bipolárních tranzistorů.

8. Základní zapojení bipolárních tranzistorů (SB, SC, SE), tranzistor ve funkci spínače.

9. JFET, odporový a saturační režim, mezní parametry, základní zapojení.

10. MESFET, ochuzovaní a obohacovací režim. IGBT a technologie CMOS.

11. MOSFET, zabudovaný a indukovaný kanál, mezní parametry, základní zapojení.

12. Tyristor, závěrný, blokovací a propustný režim. Tyristor jako spínač.

13. Diak a triak, voltampérové charakteristiky. Využití vícevrstvých součástek.

14. Fotoodpor, LED dioda, fototranzistor, fototyristor.

15. Fotodioda, odporový a hradlový režim. Optron, jeho využití.

16. Operační zesilovač, ideální a reálný OZ. Parametry OZ. Invertující a neinvertující zesilovač. Ochrana vstupů a výstupů OZ.

17. OZ jako napěťový sledovač; součtový, rozdílový OZ.

18. OZ ve funkci derivačního zesilovače a integračního zesilovače. OZ jako komparátor.

19. Číselné soustavy, převody mezi číselnými soustavami, aritmetické operace v číselných soustavách.

20. Kódy a kódování dat. Ochrana při přenosu kódů.

21. Logické funkce a základní logické členy, normy US, ČSN a IEC. Minimalizace logických funkcí.

22. Základní typy logik: logika DL, DTL, DCL, RTL a TTL.

23. Princip činnosti hradla NAND a NOR v TTL logice. Mezní parametry TTL logiky.

24. Statické (převodní, vstupní, výstupní, zatěžovací) a dynamické parametry TTL hradel. Měření parametrů hradel.

25. Logický zisk. Typy výstupů hradel TTL (s aktivním a pasivním výstupem, s otevřeným kolektorem, s třístavovým výstupem). Modifikace obvodů TTL.

26. Obvody CMOS. Princip činnosti investoru CMOS, princip činnosti hradla NAND v technologii CMOS. Charakteristiky CMOS obvodů. Propojení TTL a CMOS obvodů.

27. Princip dekodérů, konstrukce dekodérů. Dekodér BIN na 1 ze 4, dekodér BCD na 1 z 10. Integrované verze dekodérů.

28. Kodéry a rekodéry. Kodér 1 z 10 na BCD, dekodér z 8421 na 2421. Rekodér pro sedmisegmentový displej, jeho režimy.

29. Multiplexery a demultiplexery, multiplexerová logika.

30. Elektronické komparátory, využití funkce XOR a XNOR pro konstrukci komparátorů.

31. Číslicové obvody pro aritmetické operace. Binární polosčítačka a úplná sčítačka, BCD sčítačka. Aritmeticko – logická jednotka.

32. Klopné obvody RS a D, jednotlivé typy.

33. Klopné obvody JK, využití klopných obvodů pro návrh sekvenčního obvodu.

34. Posuvné registry, statické a dynamické registry.

35. Asynchronní čítače, princip činnosti, integrované verze.

36. Synchronní čítače, princip činnosti, integrované verze.

37. Dělič frekvence, konstrukce pomocí čítačů.

38. Vzorkovače, princip činnosti, chyby vzorkovačů.

39. A/Č převodníky, princip činnosti, typy převodníků a jejich chyby.

40. Č/A převodníky, princip činnosti, typy převodníků a jejich chyby.
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.